Πιστοποιητικά

Όλα τα οχημάτα μας, οι ψυκτικοί θάλαμοι και ο λοιπός εξοπλσμός διαθέτουν όλες τις απαραίτητες πιστοποιήσεις και άδειες σύμφωνα με τις διατάξεις της Ελληνικής Νομοθεσίας.